Verzuimbeheer

Als werkgever is het belangrijker dan ooit om grip op uw verzuim te krijgen en te houden. Een verzuimende werknemer kost u al gauw € 250,- per dag. Deze kosten kunnen gedurende 12 jaren de resultaten van uw onderneming negatief beïnvloeden. Door in een vroeg stadium aan schadebeheersing te doen zijn veel kosten te voorkomen.

GRIP OP VERZUIM = MEER FINANCIELE RUIMTE

Wetgeving rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Er wordt continu gesleuteld aan de wetgeving rond verzuim en arbeidsongeschiktheid. Voor de overheid is de belangrijkste reden van dit gesleutel het verlagen van de maatschappelijke kosten op verzuim en instroom op de WIA. Voor de werkgever worden de kosten voor verzuim hoger en directer voelbaar. De belangrijkste wetten zijn hieronder weergegeven.

Ziektewet

Voor bepaalde groepen werknemers (bijvoorbeeld zwangere vrouwen, orgaandonoren) is de Ziektewet nog van kracht. Dit is wettelijk zo geregeld.

Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters

Vanaf 1 januari 2014 gaat iedere werkgever een aparte premie betalen voor de Ziektewet en de WGA Flex. Beide premies zijn gebaseerd op de uitkeringslasten van ex-werknemers in het verleden. Voor 2014 is het refertejaar 2012 en voor 2015 is het refertejaar 2013. Heeft u een ex-werknemer die tijdens het dienstverband, bij u als werkgever, ziek is geworden en uiteindelijk ziek-uit-dienst is gegaan? Dan worden zijn of haar uitkeringslasten omgerekend naar een premiepercentage. De wet is er op gericht om de schade te verhalen bij de werkgever waar de schade is ontstaan, ongeacht of u hier als werkgever invloed op uit heeft kunnen oefenen.

Wet Verbetering Poortwachter

Wanneer uw werknemer langer dan een paar dagen ziek is, krijgt u samen te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet heeft de bedoeling om langdurige uitval te beperken of zelfs te voorkomen. Met de 'poortwachter' wordt het UWV bedoeld, die de werknemer alleen toegang tot de WIA mag geven als deze daar daadwerkelijk recht op heeft.
In deze wet moet bij zes weken verzuim een zogenaamde probleemanalyse geschreven worden met een advies voor werkgever en werknemer over terugkeer naar het werk. Hierin kan bijvoorbeeld worden geadviseerd om iemand tijdelijk ander werk te laten doen. In week acht moet de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van aanpak hebben geformuleerd, waarin het advies van de bedrijfsarts geconcretiseerd wordt. Tenminste iedere zes weken moet dit Plan van aanpak worden geactualiseerd, tot er sprake is van volledige werkhervatting. De werkgever is hier verantwoordelijk voor.
Wanneer de werknemer niet volledig terugkeert op de werkvloer moet bij de aanvraag van een WIA uitkering, na ongeveer twintig maanden verzuim, een dossier worden bijgevoegd op basis van de Probleemanalyse en het Plan van aanpak. De uitkeringsinstantie leest dit dossier om te beoordelen of serieus naar een oplossing is gestreefd. Lijkt dat niet het geval dan zijn sancties mogelijk in de richting van de werkgever, zoals het langer moeten doorbetalen van salariskosten.

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Eind 2005 is de WAO overgegaan in de WIA: de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA moet ervoor zorgen dat meer mensen weer aan het werk gaan. De WIA bestaat uit twee regelingen: de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten). Als een zieke werknemers binnen twee jaar niet weer in het geheel aan de slag kan, treedt de WIA in werking. Het UWV gaat kijken wat de werknemer nog wél kan in plaats van wat hij niet meer kan. Als de werknemer nog deels bij de werkgever kan blijven werken en een loonverlies van tussen de 35 en de 80 procent heeft, treedt de WGA-regeling in werking. Het UWV past de WGA-regeling toe en als de werkgever Eigen Risicodrager is zijn de kosten voor rekening van de werkgever. Als de werknemer echt niet meer kan werken krijgt de werknemer een uitkering via de IVA.

Arbeidsgerichte zorg

McKennett heeft meer dan 20 jaar ervaring. Wij zijn opgeleide arbeidsdeskundigen en SRA gecertificeerd. Onze specialisten kennen de complexe wet- en regelgeving als geen ander en zijn op de hoogte van alle recente aanpassingen. Neem eens vrijblijvend contact op met ons en zorg er voor dat uw bedrijf, voor wat betreft verzuimbeheer, up-to-date is.